Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa Cami

Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa Cami

Lokasyon

Yıl

2001

Uygulama Alanı